.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Öğrenci Konseyi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Öğrenci Konseyi

Hızlı Ulaşım
 
 
Diploma Supplement Label
Anasayfa » Yönerge

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ SEÇİM VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ   


AMAÇ Madde 1 – Bu Yönerge, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde haklarını gözetmek, öğrencilerin ulusal çıkarlar konusunda duyarlı olmalarını sağlamak, yönetim organları ile öğrenciler arasında etkili bir iletişim kurarak öğrencilerin beklenti ve isteklerini yönetim organlarına iletmek ve öğrencilerin eğitim-öğretim konusundaki kararlara katılımını sağlamak amacıyla oluşturulacak Üniversite Öğrenci Konseyi üye ve organlarının seçim ve çalışma esaslarını düzenler.

KAPSAM Madde 2 – Bu Yönerge, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde kurulacak Öğrenci Konseyi ile ilgili seçime ve Konseyin çalışma esaslarına ilişkin ilke ve kuralları kapsar. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak yürütülen Öğrenci Kültür ve Spor Topluluklarının etkinlikleri ve çalışma esasları bu Yönergenin kapsamı dışındadır.  


DAYANAK Madde 3 - Bu Yönerge, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 20 Eylül 2005 tarih ve 25942 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği"nin 7. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 
TANIMLAR Madde 4 – Bu Yönergenin uygulanmasında; a) Üniversite: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini, b) Rektörlük: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünü, c) Öğrenci Konseyi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencilerinin kendi aralarında gizli oy açık sayım usulü ile oluşturdukları öğrenci birliğini, ç) Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, konservatuar, meslek yüksekokulu ve enstitülerdeki her bir bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrencilerinin, kendi aralarından, bulundukları bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrencilerini, Öğrenci Konseyinde temsil etmesi için seçtiği öğrenciyi, d) Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, konservatuar, meslek yüksekokulu veya enstitülerindeki bölüm/program/anabilim dalı veya anasanat dalı öğrenci temsilcilerinden oluşan kurulu, e) Fakülte/Yüksekokul/Konservatuar/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Öğrenci Temsilcisi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, konservatuar, meslek yüksekokulu veya enstitülerindeki bölüm/program/anabilim dalı veya anasanat dalı öğrenci temsilcilerinin, kendi aralarından, bulundukları fakülte/yüksekokul/konservatuar/meslek yüksekokulu veya enstitü öğrencilerini Öğrenci Konseyinde temsil etmesi için seçtiği öğrenciyi, f) Öğrenci Konseyi Genel Kurulu: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, konservatuar, meslek yüksekokulu ve enstitü öğrenci temsilcilerinden oluşan kurulu, g) Öğrenci Konseyi Kurultayı: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, konservatuar, meslek yüksekokulu ve enstitü öğrenci temsilcilerinin katılımıyla, her yıl Kasım ayında gerçekleştirilen Öğrenci Konseyinin Genel Kurul toplantısını, ğ) Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu: Öğrenci Konseyi Kurultayı’nda gündem maddelerinin 3 üncü maddesinde belirtilen Yönetmeliğe ve bu Yönergeye uygun olarak gerçekleştirilmesi için Öğrenci Konseyi Genel Kurulunca seçilen kurulu, h) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu: Öğrenci Konseyinin yönetim organını, ı) Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu: Öğrenci Konseyinin denetleme organını, 
i) Öğrenci Konseyi Başkanı: Öğrenci Konseyinin ve Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun başkanını, ifade eder.  


ÖĞRENCİ KONSEYİ ORGANLARI

Madde 5 - Öğrenci Konseyi üye ve organları; "Bölüm/Program Öğrenci Temsilcisi", "Bölüm/Program Öğrenci Temsilcileri Kurulu", "Fakülte/Yüksekokul/Konservatuar/Meslek Yüksekokulu/ Enstitü Öğrenci Temsilcisi", "Öğrenci Konseyi Genel Kurulu", "Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu", "Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu", "Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu" ve "Öğrenci Konseyi Başkanı"ndan oluşur.

  
ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMLERİNE İLİŞKİN GENEL ESASLAR

Madde 6 - Öğrenci Konseyi üyelerinin belirlenmesi ve organlarının oluşturulması için uygulanacak seçim takvimi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı her yıl Ekim ayı içerisinde Öğrenci Konseyi Seçim Takvimini belirler ve ilan eder. Belirlenen bir süre ve program içerisinde takip eden Kasım ayında gerçekleştirilir. Bu süre ve program içerisinde yapılan seçimlerde, bir birimde herhangi bir nedenle sonuç alınamaz ise, o birimde temsilci seçilmemiş olur. Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrenciler, seçim tarihinden en az bir hafta önce adaylıklarını ilan ederek seçimlerin yapılacağı tarihten bir önceki günün mesai bitimine kadar seçim kampanyası çalışmalarını yürütebilirler.

 
ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİĞİ ADAYLIK KOŞULLARI

Madde 7 - Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde aşağıdaki koşullar aranır: a) İlgili fakülte, yüksekokul, konservatuar, meslek yüksekokulu, enstitü kayıtlı öğrencisi olmak, b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmamak, c) Son bir yıl içeresinde Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde bir ceza almamış olmak,  ç) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olmak. d) Çift anadal programlarına kayıtlı öğrenciler, çift anadal yaptıkları programlardan sadece bir tanesi için aday olabilirler,  e) Seçimin yapıldığı dönemde yurtiçi veya yurtdışı değişim programları ile bir başka üniversitede öğrenim görmüyor olmak, f) Sabıka kaydının olmaması. g) Genel not ortalamasının en az 1.80 ve yukarı olması. Adaylık başvuruları, seçimden en az bir hafta önce ilgili seçim kuruluna yapılır.  


ÖĞRENCİ KONSEYİ SEÇİM KURULLARI, GÖREVLERİ, SEÇİMLERDE UYGULANACAK YÖNTEM VE İLKELER

Üniversite Seçim Kurulu ve Görevleri

Madde 8 - Üniversite Seçim Kurulu; a) Oluşumu; Rektör'ün görevlendireceği bir Rektör Yardımcısı başkanlığında, Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanı, Öğrenci İşleri Daire Başkanı, iki Öğretim Üyesi ve seçimlerde aday olmayan iki öğrenciden oluşur. b) Görevleri - Öğrenci temsilcileri seçimlerini bu yönerge esaslarına ve ilgili mevzuata uygun olarak düzenlemek,  - Seçimlerin güvenlik içinde yapılması için her türlü planlamayı yapmak, - Oy sandıklarını sağlamak ve bu konudaki kuralları belirlemek, - Öğrenci Konseyi Başkanı ve diğer organların seçimlerini gerçekleştirmek ve yapılacak itirazları inceleyip karara bağlamak, - Seçim sonuçlarını tutanaklar halinde Rektörlük Makamı'na sunmak.

 
Birim Öğrenci Seçim Kurulları

Madde 9 - Fakülte/Yüksekokul/Konservatuar/Meslek Yüksekokulu Seçim Kurulu ve Görevleri

a) Oluşumu: Her fakülte, yüksekokul, konservatuar, meslek yüksekokulu ve enstitüde öğrenci temsilciliklerinin seçim işlemlerini düzenlemek ve yürütmek üzere, Dekan/Müdür tarafından görevlendirilen bir dekan yardımcısının/müdür yardımcısının başkanlığında, başkan dahil 3 öğretim elemanı, 1 idari personel ve seçimlerde aday olmayan 1 öğrenciden oluşan bir seçim kurulu oluşturulur.  
b) Görevleri - Seçime katılacak ilgili birimde kayıtlı öğrencileri gösteren seçmen listelerini hazırlar, seçim tarihinden en az 15 gün önce ilan eder ve seçimden 1 hafta önce seçmen listelerini kesinleştirir. - Bölüm, program, anabilim dalı veya anasanat dalı öğrenci temsilcisi adaylarının, adaylık başvurularını, bu Yönergede belirtilen adaylık koşullarına göre inceler, koşulları taşıyan adayları seçim öncesi 1 hafta boyunca ilan ederek duyurur. - Oy pusulalarının bastırılmasını sağlar. - Oy sandıklarının yerlerini ve Sandık Kurulu görevlilerini belirler. - Öğrenci temsilcisi seçimlerini bu Yönerge esaslarına göre düzenler, yürütür ve sonuçları duyurur. - Dekanlık/ Müdürlük ile işbirliği içinde seçim güvenliğini sağlar. - Seçimlere ilişkin itirazları inceleyip 2 iş günü içinde karara bağlar.  - Kesinleşen seçim sonuçlarını Dekanlığa/Müdürlüğe bildirir.  


Madde 10 - Sandık Kurulları ve Görevleri Sandık kurulları;

a)Oluşumu: Her bir birimde akademik personel arasından 1, idari personel arasından 1 kişi ve aday olmayan öğrenciler arasından 1 kişi olmak üzere seçim kurulunca görevlendirilen 3 kişiden oluşturulur.   
b)Görevleri: Sandık Kurulu, seçimin yapılacağı yere sandığı, seçmen listelerini ve pusulaları seçim günü seçim saatinden yarım saat önce getirir. Sandık kurulları seçimlerin yürütülmesinden, seçimin bitiminde oyların hemen sayılmasından ve sonucun bir tutanakla ilgili seçim kuruluna iletilmesinden sorumludur.  
Tanıtım, Seçim Esasları, Oylama, İlan Madde 11 – Tanıtım Faaliyetleri; Fakülte/Yüksekokul/Konservatuar/Meslek Yüksekokulu Seçim Kurulunca seçim tarihinden en az bir hafta önce adaylıkları ilan edilen temsilci adayları, seçim tarihinden bir önceki günün mesai bitimine kadar kurulca belirlenen yer, şekil ve şartlarda kampanya yürütebilirler. Seçimle ilgili tanıtım ve adayların propaganda mahiyetindeki her türlü ilan ve afişleri, seçimden bir hafta önce rektörlüğün, fakültelerde dekanlıkların, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitülerde müdürlüklerin göstereceği yerlere asılır ve seçimden bir gün önce mesai bitimi itibariyle kaldırılır. Kampanya sırasında adaylar, afiş ve kullanılacak tanıtım malzemeleri için gösterilen yerde daha önceden bulunan nesnelere zarar veremezler, diğer adayların afiş ve yerlerine müdahale edemezler. Kampanya süresi sonunda kendilerine ait tanıtım malzemelerini çevreye zarar vermeden toplamakla yükümlüdürler. Elektronik ortamları kullanarak kampanya süresiyle sınırlı zamanlarda yapılacak tanıtımlarda üniversitenin bilgisayar ve bilgisayar ağı kullanım kurallarına uyulması zorunludur.

 
Madde 12 – Seçim  Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi; Fakülte, yüksekokul veya konservatuarlarındaki her bir bölüm, meslek yüksekokullarındaki her bir program, Enstitülerindeki her bir anabilim dalı/anasanat dalı, Bölümlerindeki program/anabilim dalı/anasanat dalına öğrenci alınan fakülte, yüksekokul veya konservatuarlarda ise, her bir program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrencilerince, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla 2 yıl için seçilir. Bir Temsilci En fazla üst üste iki dönem görev yapabilir.  Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı öğrenci temsilcilikleri seçimlerinde, seçimin yapılabilmesi için birinci tur seçimlerde seçimin yapıldığı bölüm/programa kayıtlı öğrencilerin (varsa ikinci öğretim öğrencileri dahil) en az %60' ının, ikinci turda ise en az %50'sinin seçime katılması şarttır. İlk iki turda seçim yapılamaz ise üçüncü turda katılım çoğunluğu şartı aranmaz.  Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisinin seçilme niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere, ilgili bölüm/programda bir ay içerisinde aynı usulle yeni bir temsilci seçilir.  
    
Madde 13- Fakülte/Yüksekokul/Konservatuar/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Öğrenci Temsilcisi;   Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcilerinin kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve iki yıl için seçilirler. Sadece bir bölüm/programı bulunan birimde var olan Bölüm/Program Öğrenci Temsilcisi, söz konusu birimin temsilcisi olarak görev yapar. Bir temsilci en fazla üst üste iki dönem görev yapabilir.  
Fakülte/Yüksekokul/Konservatuar/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Öğrenci Temsilcisinin seçilme niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere, ilgili birimde bir ay içerisinde aynı usulle yeni bir temsilci seçilir. Yeni temsilci seçilinceye kadar, birim öğrenci temsilciliğine, ilgili fakülte yüksekokul, konservatuar, meslek yüksekokulu, Enstitü Bölüm/Program, Öğrenci Temsilcileri Kurulu üyelerinin kendi aralarından seçeceği bir üye vekâlet eder.  


Madde 14- Öğrenci temsilciliği seçimleri; Rektörlükçe belirlenen tarihlerde, gizli oy ve açık sayım esasına göre, ilgili öğrenci seçim kurulu sorumluluğunda yapılır. Seçimlerde yalnızca bir aday için oy kullanılabilir. Birden fazla aday için kullanılan oylar geçersiz sayılır. Oyların eşitliği halinde, seçimi kazanan aday kura ile belirlenir.   
Seçim, ilan edilen günde ara verilmeden tamamlanır. Seçmenler, oy pusulalarını kimlik göstererek sandık kurullarından alırlar, tercihlerini gizli bir bölmede işaretlerler ve kapalı olarak sandığa atarlar. Seçmen listesini imzalayarak seçim yerini terk ederler. Seçimler İkinci öğretim olmayan bölümlerde Sabah 09.00 Aksam 16.00,  Birinci ve İkinci öğretimi olan bölümlerde Öğlen 12.00, Aksam 21.00 saatleri arasında tamamlanır.  Seçim sonuçları, ilgili seçim kurulu tarafından seçimden itibaren 2 gün içinde ilan edilir.  Belirlenen süre içinde yapılan seçimlerde, bir birimde herhangi bir nedenle sonuç alınamaz ise, o birimde temsilci seçilmemiş olur.  


SEÇİM SONUÇLARINA İTİRAZ

Madde 15 – Adaylara ilişkin itirazlar, adaylıkların ilanını takip eden ilk iş günü ilgili Seçim Kuruluna yazılı olarak yapılır. Seçim Kurulu tarafından itirazlar gerekli incelemeden sonra 2 (iki) iş günü içinde karara bağlanır. Seçimin yapılışı veya sonuçlarına ilişkin itirazlar, seçim sonuçlarının ilanını izleyen ilk iş günü içinde ilgili Seçim Kuruluna yazılı olarak yapılır. Kurul, gerekli incelemeleri yaparak itirazları 2 iş günü içinde karara bağlar ve kesinleşen seçim sonuçlarını derhal Dekanlık/Yüksekokul/Enstitü Müdürlüğüne bildirir.  Seçim Kurulu tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, kararın duyurulduğu tarihten itibaren en geç 1 (bir) hafta içinde seçimler yenilenir.

 
ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİNİN GÖREVLERİ

Madde 16 – Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisinin görevleri şunlardır: a) Temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalında Öğrenci Konseyi çalışmalarını yürütmek, b) Öğrenci Konseyi organlarının aldığı kararları temsil ettiği birimde duyurmak ve uygulamalarını izlemek, c) Fakülte, yüksekokul, konservatuar, meslek yüksekokulu veya enstitülerin Bölüm/Program/ Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu toplantılarına katılmak ve bu toplantılarda kendi bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrencilerini temsil etmek, ç) Temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalındaki öğrenci sorunlarını belirlemek ve bunların çözümü için Öğrenci Konseyinin ve yükseköğretim kurumunun ilgili yönetim organlarına iletmek, d) Kendi bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrencilerini, öğrenci etkinliklerinde temsil etmek, e) Temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalındaki öğrencilerle bu birimlerin yönetim organları arasında iletişimi geliştirmek, 
f) Temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalındaki öğrenci etkinliklerini koordine etmek,

Madde 17 – Fakülte/Yüksekokul/Konservatuar/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Öğrenci Temsilcisinin görevleri şunlardır: a) Temsil ettiği fakülte, yüksekokul, konservatuar, meslek yüksekokulu veya enstitüde Öğrenci Konseyi çalışmalarını yürütmek, b) Öğrenci Konseyi organlarının aldığı kararları, temsil ettiği fakülte, yüksekokul, konservatuar, meslek yüksekokulu veya enstitüde duyurmak ve uygulamaları izlemek, c) Temsil ettiği fakülte, yüksekokul, konservatuar, meslek yüksekokulu veya enstitüde öğrenci sorunlarını belirlemek ve bunların çözümü için Öğrenci Konseyi’nin ve yüksek-öğretim kurumunun ilgili yönetim organlarına iletmek, ç) Bulunduğu fakülte, yüksekokul, konservatuar, meslek yüksekokulu veya enstitünün öğrencilerini, öğrenci etkinliklerinde temsil etmek, d) Temsil ettiği fakülte, yüksekokul, konservatuar, meslek yüksekokulu veya enstitüde öğrenci etkinliklerini koordine etmek, e) Temsil ettiği fakülte, yüksekokul, konservatuar, meslek yüksekokulu veya enstitüdeki Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu toplantılarına başkanlık etmek ve kurulda alınan kararları yükseköğretim kurumunun ilgili yönetim organlarına iletmek, f) Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında, temsil ettiği fakülte, yüksekokul, konservatuar, meslek yüksekokulu veya enstitünün yönetim kurulu ve akademik kurul toplantılarına katılmak.

 
BÖLÜM/PROGRAM/ANABİLİM DALI/ANASANAT DALI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ KURULU VE GÖREVLERİ  

Madde18 – a) Oluşumu: Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu, bölüm /program/ anabilimdalı /anasanat dalı öğrenci temsilcilerinden oluşur.  Kurul Üyeleri, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu ve Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.      Kurul, ilgili birimin Öğrenci Temsilcisi başkanlığında ayda en az bir defa toplanır. Toplantı gündemi, yeri ve tarihi en az yedi gün önce kurul başkanı tarafından öğrenci temsilcilerine duyurulur. Kurulun toplanabilmesi için temsilci üye sayısının salt çoğunluğunun katılımı, karar alabilmesi için de yapılacak açık oylamada katılanların salt çoğunluğunun oyu gereklidir. Oyların eşitliği durumunda başkanın oyu belirleyicidir.  
b) Görevleri:  -Öğrenci Konseyi’nin aldığı kararların, temsilcilerce birimlerinde duyurulması için çalışmalar yapmak ve uygulamalarını izlemek, -Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dallarının sorunlarını tartışmak ve karara bağlamak, -Bulundukları akademik birimlerde ortak öğrenci etkinlikleri oluşturmak ve koordine etmek, -Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalları öğrencileri arasında iletişimi geliştirmek için çalışmalar yapmak, -Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalları öğrencileri ile ilgili birimlerin akademik ve yönetim organları arasındaki iletişimi geliştirmek için çalışmalar yapmak, -Çalışmaları ile ilgili raporlar hazırlamak ve arşiv oluşturmak.  


ÖĞRENCİ KONSEYİ GENEL KURULU VE GÖREVLERİ

Madde 19 - Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, yükseköğretim kurumunun fakülte, yüksekokul, konservatuar, meslek yüksekokulu ve enstitülerinin öğrenci temsilcilerinden oluşur ve Öğrenci Konseyinde en yüksek karar organıdır. Öğrenci Konseyi Genel Kurulu salt çoğunlukla toplanır.  
Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, her yıl en az bir kere ve birincisi Kasım ayında olmak üzere bağlı bulunduğu ilgili yükseköğretim kurumunun "Öğrenci Konseyi Kurultayı" adıyla olağan olarak toplanır ve Öğrenci Konseyi organlarını oluşturur.   
Öğrenci Konseyi Kurultayı ve gündemi, Öğrenci Konseyi Başkanı tarafından en az on beş gün önce üyelere yazılı olarak bildirilir. Yapılan duyuru üzerine bu Yönetmelikte belirtilen toplantı yeter sayısı sağlanamadığı takdirde duyuru işlemi aynı şekilde tekrarlanır.   Öğrenci Konseyi Genel Kurulunda organların oluşturulması kararları, toplantıya katılanların salt çoğunluğu, gizli oylama ve açık sayım ile bunların dışındaki kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ve açık oylama ile alınır.   
Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun kararı veya Genel Kurul üyelerinin 1/4'ünün yazılı başvurusu üzerine Yönetim Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Bu durumlarda Genel Kurul toplantısı en geç on beş gün içerisinde gerçekleştirilir. Öğrenci Konseyinin olağanüstü yapılan Genel Kurul toplantılarını ve gündemini Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu belirler ve yürütür.  


Madde 20- Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun görevleri şunlardır; a) Öğrenci Konseyi Başkanını seçmek, b) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu üyelerini seçmek, c) Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu üyelerini seçmek, ç) Öğrenci Konseyinin ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencilerinin sorunlarını tartışmak   ve karara bağlamak, d) Öğrenci Konseyinin dönem hedeflerini belirlemek.

 
ÖĞRENCİ KONSEYİ KURULTAYI DİVAN KURULU VE GÖREVLERİ

Madde 21- Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu; her yıl olağan olarak Kasım ayında düzenlenen Öğrenci Konseyi Kurultayında Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerinin, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla seçtiği bir başkan ve iki başkan yardımcısından oluşur. Divan Kurulu üyeleri, Öğrenci Konseyi Yönetim ve Denetleme Kurulu seçimlerinde aday olamazlar.  
Madde 22- Öğrenci Konseyi Divan Kurulunun görevleri şunlardır; a) Öğrenci Konseyi Kurultayı'nda gündemi yürütmek, b) Öğrenci Konseyi başkanlığı ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliği seçimlerine aday olacaklar için ayrı ayrı seçim pusulası hazırlamak, c) Öğrenci Konseyi başkanlığı ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliği seçimlerinin gizli oylama ve açık sayım ile gerçekleştirilmesini sağlamak, ç) Öğrenci Konseyi başkanlığı ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliği seçimlerinin oylama sonuçlarını ve seçilenleri, Öğrenci Konseyi Kurultayında ilan etmek. Kurultayı, yeni seçilen Öğrenci Konseyi Başkanının konuşması ile kapatıp, kapanış bildirgesini hazırlayarak Rektörlüğe sunmak.

 
ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETİM KURULU VE GÖREVLERİ

Madde 23- Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu; Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerinin, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve iki yıl için seçtiği; başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter, sayman, halkla ilişkiler ve bilişim sorumlusu, dış ilişkiler sorumlusu, çalışma grupları sorumlusu, eğitim sorumlusu ve sağlık, spor ve kültür sorumlusu olmak üzere toplam dokuz öğrenciden; Öğrenci Konseyi Genel Kurulu'nda bu sayıyı oluşturacak yeterli temsilci olmaması durumunda başkan, genel sekreter, sayman, eğitim sorumlusu ve sağlık, spor ve kültür sorumlusu olmak üzere beş öğrenciden oluşur. Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu'na karşı sorumludur.  
Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu, Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu Başkanının yönetiminde ayda en az bir kez toplanır. Kurulun toplantı gündemi, yeri ve tarihi en az yedi gün önce başkan tarafından Yönetim Kurulu üyelerine duyurulur. Kurulun toplanabilmesi için kurul üye sayısının salt çoğunluğunun katılımı, karar alabilmesi için de yapılacak açık oylamada katılanların salt çoğunluğunun oyu gereklidir. Başkanın toplantılara katılamadığı durumlarda başkan yardımcısı, başkan yardımcısının olmadığı hallerde başkanın belirleyeceği bir Yönetim Kurulu üyesi bu görevi yürütür ve oy kullanabilir. Oylarda eşitlik durumunda başkanın oyu, başkanın olmadığı toplantılarda bu görevi yürüten başkan yardımcısı veya Yönetim Kurulu üyesinin oyu belirleyicidir.        

Madde 24- Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun görevleri; a) Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun aldığı kararların uygulanmasını sağlamak, b) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencilerinin sorunlarını belirlemek, görüş ve düşüncelerini yükseköğretim kurumunun ilgili yönetim organlarına iletmek, c) Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak, toplumsal duyarlılık projeleri geliştirmek ve bu projelere Üniversite içerisinde öğrenci katılımını teşvik etmek, ç) Ulusal ve uluslararası "Eğitim ve Gençlik Programları"na öğrenci katılımına yönelik çalışmalar yapmak, d) Ulusal ve uluslararası öğrenci birlikleri ve organizasyonları ile ilişkileri geliştirmek, e) Yemek, ulaşım, barınma, kafeterya, kulüp, burs, eğitim, sanat, kültür ve spor alanlarında çalışma grupları oluşturmak ve bunların işlerliğini sağlamak, f) Çalışmaları hakkında Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerini bilgilendirmek, g) Ulusal Öğrenci Konseyinin kararlarını Üniversitede duyurmak ve izlemek, ğ) Gerçekleştirilen çalışmaların raporlarını hazırlamak ve arşiv oluşturmak.

 
ÖĞRENCİ KONSEYİ DENETLEME KURULU VE GÖREVLERİ Madde 25- Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu; Öğrenci Konseyi Genel Kurulu tarafından, görev süresi bitmekte olan ve öğrenciliği en az bir yıl daha devam edecek olan Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu üyeleri arasından, yeterli Yönetim Kurulu üyesi olmaması durumunda, aynı şartlarda, Genel Kurul üyeleri arasından, seçime katılanların, salt çoğunluğuyla ve bir yıl için seçilir. Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu, bir başkan ve iki üyeden oluşur.  
Madde 26- Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulunun görevleri; a) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun Yönerge hükümlerine ve Öğrenci Konseyi Genel Kurulu kararlarına göre çalışıp çalışmadığını denetlemek,  b) Yaptığı çalışmalar hakkında Rektörlüğü ve Öğrenci Konseyi Genel Kurulunu bilgilendirmek.

 
ÖĞRENCİ KONSEYİ BAŞKANI VE GÖREVLERİ

Madde 27 - Öğrenci Konseyi Başkanı; Öğrenci Konseyi Genel Kurulu tarafından, kurul üyeleri arasından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve bir defaya mahsus olmak üzere iki yıl için seçilir. Bir başkan en fazla üst üste iki dönem görev yapabilir.  
Konsey Başkanının seçilme niteliklerini kaybetmesi veya herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle bir ay içinde yeni bir başkan seçilir. Yeni başkan seçilinceye kadar Öğrenci Konseyi Başkanlığına Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu üyelerinin kendi aralarından seçeceği bir üye vekalet eder.         Madde 28- Öğrenci Konseyi Başkanının görevleri; a) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencilerini ulusal ve uluslararası öğrenci etkinliklerinde temsil etmek, b) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirlemek ve bu toplantılara başkanlık yapmak, c) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunca alınan kararların duyurulmasını sağlamak ve uygulanmasını izlemek, ç) Görev süresi bitiminde bir yıllık faaliyet raporunu bir sonraki Öğrenci Konseyi Kurultayında sunmak, d) Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında Üniversitenin Senato ve Yönetim Kurulu toplantılarına katılmak.Başkanın katılamadığı durumlarda, başkan yardımcısı veya başkanın belirleyeceği bir yönetim kurulu üyesi toplantılara katılır.

 
ÖĞRENCİ KONSEYİ ÜYELERİNİN GÖREV GİDERLERİ

Madde 29- Öğrenci Konseyi organlarında görev yapan başkan ve diğer öğrenci temsilcilerinin,  3 üncü maddede adı geçen Yönetmelik ve bu Yönerge esasları doğrultusunda yurt içi; bütçe olanakları ölçüsünde de yurtdışı görevlendirilmelerinden doğan harcırahları, Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığının bütçesinden karşılanır.

 
ÖĞRENCİ KONSEYİ ÇALIŞMALARININ KOORDİNASYONU VE YÜRÜTÜLMESİ

Madde 30- Öğrenci Konseyi çalışmalarını Üniversite ile koordine etmek ve gerektiğinde ilgili Kurul ve kurumların onayını almak suretiyle T.C. Anayasasına ve yürürlükteki diğer mevzuata uygun olarak yürütmek zorundadır.  
Öğrenci Konseyine, belirtilen görevleri gerçekleştirmek amacıyla Rektörlük tarafından, Üniversite içinde uygun görülen bir oda tahsis edilir ve çalışmaları için gerekli  araç ve gereç sağlanır.

 
ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİKLERİNİN VE ORGANLARDAKİ GÖREVLERİN SÜRESİ

Madde 31- Öğrenci Konseyi organlarındaki öğrenci temsilciliklerinin ve görevlerinin süresi iki yıldır.

 
ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİĞİ GÖREVİNİN SONA ERMESİ

Madde 32- Mezuniyet veya başka bir nedenle Üniversite ile ilişiği kesilen, siyasi parti üyesi veya yönetim organlarında görev almış olan,  Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde bir ceza almış olan, kayıt dondurmuş olan, en az bir dönemliğine yurtiçi veya yurtdışı değişim programları ile bir başka üniversitede öğrenim görmek için ayrılan, herhangi bir suçtan hüküm giyen ve cezası kesinleşen Öğrenci Konseyi Başkanının ve üyelerinin, öğrenci temsilciliği, üyeliği ve buna bağlı tüm görevleri sona erer. Öğrenci Konseyi Başkanlığı sona eren öğrencinin Ulusal Öğrenci Konseyi üyeliği de sona erer.

 
YÜRÜRLÜK  Madde 33 - Bu yönerge, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 
YÜRÜTME Madde 34- Bu Yönerge hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.   

 
yukari